top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนLINNA

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ความหมายดี ฉบับปี 2022 ชื่อมงคลเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร

อัปเดตเมื่อ 26 พ.ย. 2565หลักการตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เป็นเกร็ดการตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ไทยที่ได้รับความนิยมกันมาอย่างยาวนาน เพราะการตั้งชื่อลูกตามวันเกิดเปรียบเสมือนคำอวยพรจากแม่-พ่อ ให้ลูกมีความสุข ว่านอนสอนง่าย แข็งแรงอยู่เสมอ ตั้งชื่อมงคลเพื่อให้ดีต่อชีวิต พบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรือง เต็มไปด้วยโชคลาภ สำหรับคุณแม่คนไหนที่กำลังเลือกตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิดเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลให้กับลูก ความหมายดี ชื่อไม่ซ้ำใคร Linna Clinic รวมรายชื่อลูกสาวตามวันเกิด ฉบับปี 2022 มาฝากกันค่ะ


อักษรต้องห้าม หรืออักษรกาลกิณี ที่ห้ามอยู่ในชื่อ ตามหลักการตั้งชื่อลูกสาวแบบโหราศาสตร์ไทย

  • ลูกสาว เกิดวันอาทิตย์ (ตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเช้าวันจันทร์ เวลา 05.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร ศ ส ษ ห ฬ อ ฮ

  • ลูกสาว เกิดวันจันทร์ (ตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเช้าวันอังคาร เวลา 05.59 น.) ห้ามมีสระทั้งหมด

  • ลูกสาว เกิดวันอังคาร (ตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเช้าวันพุธ เวลา 05.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง

  • ลูกสาว เกิดพุธกลางวัน (ตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเย็นวันพุธ เวลา 17.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ

  • ลูกสาว เกิดพุธกลางคืน (ตั้งแต่ 18.00 น. ถึงเช้าวันพฤหัสบดี เวลา 05.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

  • ลูกสาว เกิดพฤหัสบดี (ตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเช้าวันศุกร์ เวลา 05.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น

  • ลูกสาว เกิดวันศุกร์ (ตั้งแต่ 6.00 น. ถึงเช้าวันเสาร์ เวลา 05.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร ย ร ล ว

  • ลูกสาว เกิดวันเสาร์ (ตั้งแต่ 6.00 น. ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา 05.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ


ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันอาทิตย์ (ห้ามมีตัวอักษร ศ ส ษ ห ฬ อ ฮ)

· กชมน อ่านว่า กด-ชะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว

· กรรวี อ่านว่า กอน-ระ-วี แปลว่า รัศมีแห่งพระอาทิตย์

· กันยนา อ่านว่า กัน-ยะ-นา แปลว่า หญิงสาว

· กุลจิรา อ่านว่า กุน-จิ-รา แปลว่า มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน

· ขวัญฤดี อ่านว่า ขวัน-รึ-ดี แปลว่า ยินดีในมิ่งมงคล

· เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า มีความเกษมสันต์

· โชติมนต์ อ่านว่า โช-ติ-มน แปลว่า ประเสริฐในความรู้

· ชัชชญา อ่านว่า ชัด-ชะ-ยา แปลว่า รู้รวดเร็ว รอบรู้

· ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน แปลว่า ผู้มีความรู้

· ฐิตาภา อ่านว่า ถิ-ตา-พา แปลว่า มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน

· ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด-ถะ-ริ-นี แปลว่า ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ

· เบญญาภา อ่านว่า เบน-ยา-พา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยปัญญา

· ปัณณ์ทิชา อ่านว่า ปัน-ทิ-ชา แปลว่า ผู้เกิดสองครั้งในความรู้

· รินรดา อ่านว่า ริน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ

· อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก


ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันจันทร์ (ห้ามมีสระทั้งหมด)

· กชอร อ่านว่า กด-ชะ-ออน แปลว่า หญิงงามดุจดอกบัว

· กนกพร อ่านว่า กะ-หนก-พอน แปลว่า ทองประเสิรฐ

· กรภัทร อ่านว่า กอน-พัด แปลว่า มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ

· ขวัญพัฒน์ อ่านว่า ขวัน-พัด แปลว่า เจริญก้าวหน้า

· จรรย์วรท อ่านว่า จัน-วะ-รด แปลว่า มีกิริยาที่ประเสริฐ

· จรรยพร อ่านว่า จัน-ยะ-พอน แปลว่า มีความประพฤติดี

· ทรงอัปสร อ่านว่า ทรง-อัป-สอน แปลว่า รูปงามดั่งนางฟ้า

· ณัชชนม์ อ่านว่า นัด-ชน แปลว่า มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์

· ณหทัย อ่านว่า นะ-หะ-ไท แปลว่า หัวใจแห่งความรู้

· นัยน์ภัค อ่านว่า ไน-ยะ-พัก แปลว่า ตาสวย

· ปัณณพร อ่านว่า ปัน-นะ-พอน แปลว่า ประเสริฐทางหนังสือ

· พรลภัส อ่านว่า พอน-ละ-พัด แปลว่า มีลาภอันประเสิรฐ

· พรกรัณย์ อ่านว่า พอน-กะ-รัน แปลว่า มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ

· พรรธน์ชญมน อ่านว่า พัด-ชะ-ยะ-มน แปลว่า ผู้มีใจงามมีความรู้และเจริญ

· วรรณวนัช อ่านว่า วัน-วะ-นัด แปลว่า ผิวพรรณเหมือนดอกบัว

· วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

· องค์อร อ่านว่า อง-ออน แปลว่า หญิงผู้สูงศักดิ์


ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันอังคาร (ห้ามมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง)

· จริยาวดี อ่านว่า จะ-ริ-ยา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้มีความประพฤติดี

· จริยา อ่านว่า จะ-ริ-ยา แปลว่า กริยาเพียบพร้อม กริยาดี มารยาทดี

· จินต์จุฑา อ่านว่า จิน-จุ-ทา แปลว่า มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ

· ญาณิดา อ่านว่า ยา-นิ-ดา แปลว่า มีความรู้

· ญาดา อ่านว่า ยา-ดา แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์

· ญาณี อ่านว่า ยา-นี แปลว่า ผู้มีความรู้

· ฐปนีย์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นี แปลว่า ผู้มีความตั้งมั่น

· ฐิตาภา อ่านว่า ทิ-ตา-พา แปลว่า ผู้มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาม

· ติณณา อ่านว่า ติน-นา แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์

· ทัตพิชา อ่านว่า ทัด-พิ-ชา แปลว่า ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้

· ธัญสิริ อ่านว่า ทัน-ยะ-สิ-หริ แปลว่า โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ

· นิรัชพร อ่านว่า นิ-รัด-ชะ-พอน แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

· นิพิษฐา อ่านว่า นิ-พิด-ถา แปลว่า ผู้ดำรงมั่น มั่นคง

· บุญญาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า มีบุญเป็นพร


ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันพุธ กลางวัน (ตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเย็นวันพุธ เวลา 17.59 น. ห้ามมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ)

· กมลเนตร อ่านว่า กะ-มน-เนด แปลว่า ตางามดุจดอกบัว

· กันย์สินี อ่านว่า กัน-สิ-นี แปลว่า สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ

· กานต์ธีรา อ่านว่า กาน-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

· ฑิตยา อ่านว่า ดิด-ตะ-ยา แปลว่า เก่งดังนักปราชญ์

· ฐปิตา อ่านว่า ถะ-ปิ-ตา แปลว่า ผู้มีจุดยืนแล้ว ตั้งมั่นแล้ว

· ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด-ถะ-ริ-นี แปลว่า ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ

· ณัฐนรี อ่านว่า นัด-นะ-รี แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

· นารา อ่านว่า นา-รา แปลว่า รัศมีรุ่งเรือง

· บัณฑิตา อ่านว่า บัน-ดิ-ตา แปลว่า ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้

· ปัณยตา อ่านว่า ปัน-ยะ-ตา แปลว่า ควรแก่การสรรเสริญ


ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันพุธ กลางคืน (ตั้งแต่ 18.00 น. ถึงเช้าวันพฤหัสบดี เวลา 05.59 น. ห้ามมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม)

· กนกลักษณ์ กะ-หนก-ลัก แปลว่า ลักษณะดุจทอง

· ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา แปลว่า มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน

· คุณิตา อ่านว่า คุ-ณิ-ตา แปลว่า ผู้มีคุณงามความดี

· จารุกัญญ์ อ่านว่า จา-รุ-กัน แปลว่า หญิงสาวที่งดงามดั่งทอง

· ชลิตา อ่านว่า ชะ-ลิ-ตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว

· ชยุตรา อ่านว่า ชะ-ยุด-ตรา แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐสุด

· ชาคริยา อ่านว่า ชา-คริ-ยา แปลว่า ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

· นวิยา อ่านว่า นะ-วิ-ยา แปลว่า สาวเสมอ สดชื่นเสมอ

· นิชธาวัลย์ อ่านว่า นิด-ทา-วัน แปลว่า มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร

· ศิรญา อ่านว่า สิ-ระ-ยา แปลว่า มีปัญญาสุดยอด

· อริสา อ่านว่า อะ-ริ-สา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่เหนือศัตรู


ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันพฤหัสบดี (ห้ามมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น)

· กรวรรณ อ่านว่า กอน-รา-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม

· กมลพิชญ์ อ่านว่า กะ-มน-พิด แปลว่า ใจนักปราชญ์

· เขมจิรา อ่านว่า เขม-จิ-รา แปลว่า มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน

· ขจีพร อ่านว่า ขะ-จี-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐงาม

· ขวัญกุล อ่านว่า ขวัน-กุน แปลว่า มิ่งขวัญแห่งตระกูล

· คริษฐา อ่านว่า คะ-ริด-ถา แปลว่า ผู้ที่น่าบูชาที่สุด

· จิรปรียา อ่านว่า จิ-ระ-ปรี-ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รักตลอดกาล

· จุฬาลักษณ์ อ่านว่า จุ-ลา-ลัก แปลว่า มีลักษณะเลิศโฉมงาม

· ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

· ชัญญา อ่านว่า ชัน-ยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ ผู้รู้

· บุณยวีร์ อ่านว่า บุน-ยะ-วี แปลว่า ดีและกล้าหาญ

· ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา แปลว่า นักปราชญ์

· ปัณฑารีย์ อ่านว่า ปัน-ดา-รี แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยปัญญา

· ปพิชญา อ่านว่า ปะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้ง

· ปาริมา อ่านว่า ปา-ริ-มา แปลว่า สามารถทำสำเร็จ

· ลักษิกา อ่านว่า ลัก-สิ-กา แปลว่า สตรีผู้มีบุญวาสนา

· อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก

· อรลภัสญา อ่านว่า ออน-ละ-พัด-สะ-ยา แปลว่า หญิงผู้มีลาภอันยิ่งใหญ่


ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันศุกร์ (ห้ามมีตัวอักษร ย ร ล ว)

· กัญญชุดา อ่านว่า กัน-ยะ-ชุ-ดา แปลว่า หญิงผู้มีความรุ่งเรือง

· กนกพิชญ์ อ่านว่า กะ-หนก-พิด แปลว่า ปราชญ์ ผู้มีค่าดุจทอง

· คุณิตา อ่านว่า คุ-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีคุณงามความดี

· ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ธิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

· ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน แปลว่า ผู้มีความรู้

· ณัฐธิดา อ่านว่า นัด-ทิ-ดา แปลว่า ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด

· ณิชนันทน์ อ่านว่า นิด-ชะ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์

· ทิพานัน อ่านว่า ทิ-พา-นัน แปลว่า ผู้มีใบหน้าสวยงาม

· ทิพปภา อ่านว่า พิบ-ปะ-พา แปลว่า รุ่งเรืองดียิ่ง

· ปณิตา อ่านว่า ปะ-นิ-ตา แปลว่า ได้รับการสรรเสริญ ประณีต

· เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา แปลว่า ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก

· ปุญญิสา อ่านว่า ปุน-ยิ-สา แปลว่า ผู้มีบุญยิ่งใหญ่

· อนันตญา อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ไม่สิ้นสุด

· อติกานต์ อ่านว่า อะ-ติ-กาน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

· อตินุช อ่านว่า อะ-ติ-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่ อ่านต่อได้ที่

· อภิษฎา อ่านว่า อะ-พิด-สะ-ดา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนา


ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันเสาร์ (ห้ามมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ)

· กวิสรา อ่านวาา กะ-วิ-สะ-รา แปลว่า จอมกวี ยอดผู้ฉลาด

· กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

· กมลธัญญ์ อ่านว่า กะ-มน-ทัน แปลว่า ใจดีมีโชค

· ชุติภา อ่านว่า ชุ-ติ-พา แปลว่า รัศมีรุ่งโรจน์

· ญาตาวี อ่านว่า ยา-ตา-วี แปลว่า ผู้มีความรู้

· ดนิตา อ่านว่า ดะ-นิ-ตา แปลว่า ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์

· ดนัยยุพา อ่านว่า ดะ-ไน-ยุ-พา แปลว่า ลูกสาวสวย

· ธารินันท์ อ่านว่า ทา-ริ-นัน แปลว่า ความสดชื่นรื่นเริง

· นรมน อ่านว่า นอ-ระ-มน แปลว่า เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน

· นพจิรา อ่านว่า นบ-จิ-รา แปลว่า สดชื่นตลอด

· บวรกานต์ อ่านว่า บะ-วอน-กาน แปลว่า ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

· เบญญาวี อ่านว่า เบน-ยา-วี แปลว่า กวีผู้มีปัญญา

· พรลภัส อ่านว่า พอน-ละ-พัด แปลว่า มีลาภอันประเสริฐ

· พัชรพร อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐดุจเพชร

· เยาวมาลย์ อ่านว่า เยา-วะ-มาน แปลว่า หญิงสาวผู้มีความงาม

· วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ

· วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

· ศรุตา อ่านว่า สะ-รุ-ตา แปลว่า ผู้มีชื่อเสียง

· สุพิชญา อ่านว่า สุ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ฉลาดยิ่ง

· อุรัสยา อ่านว่า อุ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ลูกสาว

· อริสา อ่านว่า อะ-ริ-สา แปลว่า เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย


คุณแม่ หรือคุณพ่อสามารถนำเอารายชื่อที่ Linna Clinic รวบรวมมาฝาก ไปปรับใช้ในการตั้งชื่อความหมายมงคลให้กับลูกสาวได้เลยค่ะ อาจจะลิสต์เอารายชื่อหรือความหมายจากชื่อที่สนใจ แล้วนำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ หรือคณาจารย์ที่มีความรู้ในการตั้งชื่อ เพื่อให้ได้ชื่อที่ถูกหลัก และเป็นสิริมงคลกับลูกสาวของเรามากที่สุดค่ะดู 84,823 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page